Verkoopsvoorwaarden

1               Toepassingsgebied

1.1           De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop of levering van goederen en diensten door Bewel VZW (hierna “Bewel”). Deze  algemene voorwaarden beheersen samen met de bijzondere voorwaarden de gehele contractuele relatie tussen Bewel en de klant, hetzij als koper, hetzij als opdrachtgever van diensten en werken (hierna in alle gevallen de klant genaamd) met uitdrukkelijke uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze van recentere datum zijn. Zij zijn retro-actief en van toepassing van zodra zij minstens één keer, op eender welk tijdstip en op eender welk document, ter kennis werden gebracht.
 
1.2           Door een bestelling te plaatsen of het aangaan van een overeenkomst met Bewel, bevestigt de klant-ondernemer kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden, en deze integraal te aanvaarden. De klant-consument wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden door ondertekening ervan, of via ondertekening van de bestelbon, offerte of orderbevestiging. De klant-ondernemer en de klant-consument worden gezamenlijk ook “klant” genoemd.
 
1.3           Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.
 
1.4           Bewel behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigingen. De nieuwe algemene voorwaarden treden onmiddellijk in werking vanaf hun kennisgeving aan de klant.
 
1.5           De titels van de artikels in deze algemene voorwaarden zijn louter indicatief.
 

2               Offertes en bestelling

2.1           De offertes van Bewel zijn geldig gedurende 30 kalenderdagen te rekenen van de datum van de offerte, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien.
Bewel is enkel gehouden door de inhoud van haar offerte indien de aanvaarding of bestelling door de klant haar bereikt binnen deze termijn. Offertes kunnen door Bewel worden herroepen of gewijzigd vóór de aanvaarding ervan door de klant.
De bestelling of aanvaarding van de offerte door de klant kan enkel schriftelijk gebeuren, waarna de overeenkomst tot stand is gekomen. Door de levering van de te bewerken goederen door de klant evenals de start van de werkzaamheden van mensen in enclave komt de overeenkomst tot stand aan het gangbare uurtarief, zoals gekend door de klant.
 
2.2           Iedere bestelling wordt geacht de klant te binden vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling.
In geval van annulering door de klant van zijn bestelling, zelfs gedeeltelijk, voor aanvang van de werken, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20 % van de overeengekomen prijs excl. BTW, met een minimum van 750,00 euro, onverminderd de mogelijkheid voor Bewel om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of haar werkelijke kosten en schade te bewijzen en te verhalen op de klant. Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant mbt. het saldo van de werken.
Bewel behoudt zich het recht voor de hoeveelheden bij effectieve uitvoering van de werken aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen. Alle geleverde goederen kunnen worden bewerkt en zullen worden gefactureerd.  
 
2.3           Elke verandering of meerwerken die door de klant worden voorgesteld of aangebracht aan de oorspronkelijke offerte of overeenkomst kunnen door Bewel aanvaard worden mits mogelijkheid tot wijziging van de oorspronkelijk geformuleerde voorwaarden, onder andere met betrekking tot de prijs, de betalingsvoorwaarden, de uitvoeringstermijnen,… Een afwijzing door Bewel van de voorgestelde wijziging, doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke overeenkomst.
 

3               Omschrijving van de uit te voeren prestaties

3.1           De overeengekomen prestaties worden uitgevoerd zoals bepaald in de aanvaarde offerte of in een uitdrukkelijke overeenkomst.
 

4               Prijs

4.1           De prijzen zijn uitgedrukt in euro en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De BTW wordt aangerekend op de factuur en is ten laste van de klant.
Elke verhoging van het BTW–tarief in de periode tussen de bestelling en de facturatie valt ten laste van de klant. Elke prijs dient te worden aangemerkt als de netto prijs, zodat alle overige taksen, rechten en kosten ten laste van de klant zijn.
 
4.2           Alle zaken die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de offerte, zijn niet in de prijs begrepen.
 
4.3           De vervoerskosten voor de verzending van de goederen en andere transportkosten zijn ten laste van de klant, tenzij anders uitdrukkelijk werd overeengekomen.
De kosten van afval of verpakking van de geleverde goederen worden aan de klant aangerekend, tenzij hij deze komt ophalen binnen de 3 dagen na melding.
 
4.4           Bestekken en offertes zijn gebaseerd op de op het ogenblik van het opstellen ervan geldende waarden van lonen, taksen en kostprijs van materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Bewel zich het recht voor de prijzen, tot aan de facturatie, op evenredige wijze aan te passen. Indexering van de lonen wordt aan de klant doorgerekend.
 
4.5           De prijzen in de offerte zijn steeds berekend op basis van de gegevens die aan Bewel worden verstrekt door de klant, en gelden onder voorbehoud van een volledige bestelling van alle daarin opgenomen werken.
 
Indien de in de offerte vermelde hoeveelheden niet worden behaald door toedoen van de klant, behoudt Bewel zich het recht voor de stuk- of eenheidsprijzen te verhogen.
 
4.6           Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden uitgevoerd aan alsdan geldende (uur)tarief en eenheidsprijzen. De Klant verklaart hierover ingelicht te zijn in een kaderovereenkomst.  De uitvoering van meerwerken is in hoofde van Bewel een inspanningsverbintenis. Tenzij de klant de meerwerken tijdens de uitvoering protesteert, worden alle meerwerken als aanvaard beschouwd.
 

5               Uitvoering van de werken

5.1           De nodige inspanningen worden door Bewel geleverd om de opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen na te komen, mede gelet op de doelgroep waarmee Bewel werkt. De door Bewel meegedeelde uitvoerings- en leveringstermijnen dienen te worden beschouwd als louter indicatief en niet bindend. De klant heeft niet het recht een vertraging in de uitvoering of levering te beantwoorden met schorsing van haar verplichtingen, een ontbinding van de overeenkomst, een prijsvermindering of enige vordering tot schadevergoeding.
 
5.2           Indien Bewel omwille van een oorzaak onafhankelijk van haar wil (bv. door toedoen van de klant of van derden) of als gevolg van overmacht zich in de onmogelijkheid bevindt om een vooropgestelde, indicatieve uitvoerings- of leveringstermijn te respecteren of haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, kan zij, hetzij de termijn op elk ogenblik door middel van een eenvoudige kennisgeving verlengen, hetzij de voorwaarden van de overeenkomst herzien, hetzij zonder schadevergoeding de overeenkomst verbreken.
 
5.3           Bij meerwerken of bij laattijdige aanlevering van de goederen door de klant, vervalt de uitvoeringstermijn of wordt deze verlengd in functie van de aard en de omvang van de meerwerken en dit naar keuze van Bewel.
 
Wanneer betaling van een voorschot of van een waarborg is voorzien in de offerte, is Bewel slechts gebonden tot uitvoering van de bestelling of de prestaties na de betaling van het voorschot of na het stellen van de waarborg.
 
5.4           Bewel kan steeds de uitvoering van de diensten en werken uitbesteden aan een onderaannemer, zonder dat de klant hiertegen enig bezwaar kan inbrengen.
 

6               Verplichtingen van de klant met betrekking tot de uitvoering van de werken

6.1           De klant zal uitsluitend zelf instaan voor alle nodige vergunningen en vereiste documenten die enigszins verband kunnen houden met de door Bewel uit te voeren werken. Deze documenten zullen door de klant op eerste verzoek aan Bewel overhandigd worden. Indien de klant kennis heeft van een specifieke vergunning die Bewel nodig heeft om de opdracht te voldoen, is zij verplicht dit op voorhand te melden aan Bewel en haar de nodige informatie te bezorgen.
 
6.2           In de overeenkomst zal worden bepaald welke verplichtingen de klant met betrekking tot de uit te voeren werken zal vervullen, zoals bv. het aanleveren van alle benodigde verpakkingen en materialen voor montage en eindverpakking.
 

7               Oplevering en aanvaarding werken

7.1           Dienst gekoppeld aan product: Indien Bewel werken (bv. assemblage,verpakking of stickering) heeft uitgevoerd aan goederen of eigen goederen levert, omvat de inontvangstneming van de goederen door de klant onbetwistbaar de aanvaarding van de geleverde goederen en prestaties. Zichtbare gebreken dienen uiterlijk op het moment van de inontvangstneming van de goederen te worden gemeld door de klant. Zoniet zijn de zichtbare gebreken gedekt en worden de goederen geacht conform afspraak verwerkt en geleverd te zijn.
 
7.2           Enkel dienst: Voor wat betreft de zuivere diensten (bv. groendienst of poetsdienst) uitgevoerd door Bewel, worden deze werken na de beëindiging ervan als aanvaard aanzien, indien de klant geen gedetailleerde opmerkingen heeft gemaakt per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de beëindiging van de werken.
 
7.3           In ieder geval zal de ingebruikname of doorverkoop van een geheel of een gedeelte van de goederen en werken, de ondertekening van een werkbon, de gedeeltelijke of integrale betaling van de facturen met betrekking tot de goederen en werken, alsook de uitvoering van verdere werken door een derde worden aanzien als een aanvaarding van de werken. De klant erkent daardoor meteen dat de uitgevoerde werken door Bewel volgens de regels van de kunst werden uitgevoerd.
 

8               Betalingen

8.1           De klant verbindt zich ertoe de facturen van Bewel te betalen binnen een termijn van 30 dagen na de uitgifte van de factuur, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, zonder het recht van de klant om een korting toe te passen.
 
8.2           In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur, zullen van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, interesten verschuldigd zijn begroot op 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd op elk der facturen en begroot op 10 % van het bedrag van de factuur (met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 5.000 euro per factuur). Tevens is de klant gehouden tot betaling van 30 euro per aanmaning, alsook voor alle in dit verband gemaakte administratiekosten, onverminderd de andere gemaakte kosten zoals invorderingskosten, gerechtskosten en de kosten en erelonen van de door Bewel aangestelde raadslieden.
 
8.3           Betalingen worden eerst als aflossing op de interesten, schadebeding en eventuele kosten aangerekend en daarna op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.
 
8.4           Elke (ook gedeeltelijke) niet–betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de onmiddellijke eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de klant en doet elke betalingsfaciliteit automatisch vervallen.
 
8.5           Bewel behoudt zich het recht voor in geval van enige wanbetaling de uitvoering van de bestelling of prestaties uit te stellen of te weigeren of alle overeenkomsten met de klant als ontbonden ten laste van de klant te beschouwen.
 
8.6           Bewel heeft het recht om op ieder ogenblik, vóór, gedurende of na de uitvoering van de overeenkomst een voorschot of een waarborg te eisen van de klant of om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, totdat er betaling volgt of behoorlijke waarborgen worden gegeven, bij gebreke waarvan Bewel de overeenkomst zonder schadevergoeding kan verbreken en de klant tot betaling gehouden is voor de reeds uitgevoerde leveringen of werken en bijkomende schadevergoeding, onder meer de vergoeding van 20% voorzien in art. 12.1 op het niet uitgevoerd gedeelte, onder voorbehoud van hogere werkelijke schade.
 
8.7           Bewel is te allen tijde gerechtigd om het geheel of een gedeelte van de schuldvorderingen op de klant over te dragen aan derden.
 
8.8           De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.
Dit betekent dat Bewel haar vordering op haar klant kan betekenen bij aangetekend schrijven aan de schuldenaar van haar klant ten bedrage van alle door de klant verschuldigde bedragen. De klant is verplicht om Bewel op eerste verzoek alle elementen met betrekking tot haar schuldvorderingen opzichtens haar schuldenaren mee te delen zodra Bewel kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.
 

9               Protesteren factuur

9.1           Het protest tegen de factuur dient schriftelijk, gemotiveerd en aangetekend te gebeuren binnen acht dagen na de factuurdatum en de datum en referenties van de factuur te bevatten.
Wanneer niet voldaan is aan één van deze voorwaarden, wordt het protest als niet-bestaande aanzien en wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn, zonder dat Bewel gehouden is op dit protest te antwoorden.

10             Overdracht van eigendom en risico’s, levering

10.1         De eigendom van de goederen gaat slechts over na volledige betaling, eventuele kosten, schadebedingen en interesten inclusief, en dit ongeacht hun eventuele incorporatie of wijziging.
Zolang Bewel het eigendomsrecht behoudt, verbindt de klant er zich toe de goederen in goede staat te onderhouden, ze niet te wijzigen, verpanden, verkopen of op enigerlei wijze te bezwaren en ze evenmin te incorporeren of om te vormen.
Indien de klant niet of niet volledig hieraan voldoet, aanvaardt hij onder meer dat de inkomsten die hieruit voortvloeien toekomen aan Bewel. De inkomsten worden aanzien als bijzonder en afzonderlijk bijgehouden door de klant en als niet vermengd met andere activa. Zo gaat, indien de goederen in tussentijd toch werden doorverkocht, het eigendomsvoorbehoud van rechtswege over op de herverkoopprijs.
In geval de goederen op grond van eigendomsvoorbehoud teruggaan naar Bewel, heeft Bewel het recht eventueel ontvangen voorschotten of deelbetalingen met betrekking tot die goederen te compenseren met haar openstaande vorderingen, van welke aard ook, hierin onder meer begrepen een vordering voor alle geleden schade wegens niet naleving van de overeenkomst.
 
10.2         Dit eigendomsvoorbehoud blijft stand houden ook en in alle gevallen van samenloop . De geleverde goederen behoren dan niet tot de boedel van de klant en dienen dan ook op eerste verzoek te worden teruggegeven aan Bewel.
 
10.3         De levering vindt plaats bij Bewel. Het volledige risico van schade of verlies van de goederen eigendom van Bewel gaat over op de klant vanaf het tijdstip van levering.
Van zodra aan de klant is meegedeeld dat de goederen klaar zijn voor levering, en de levering nog niet heeft kunnen gebeuren omwille van redenen vreemd aan Bewel, gebeurt de bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling op risico en kosten van de klant, berekend aan ….. euro per palletplaats per dag (bedrag geïndexeerd).
 
Alle aspecten van het transport van de goederen vanaf levering, zowel betreffende de initiële levering als eventuele terugzendingen, maken het risico uit van de klant. De eventuele betaling door Bewel van de verzendkosten voor levering doet geenszins afbreuk aan dit voorgaande. De gegevens van de trnasporteur, die door Bewel wordt beopdracht, worden op eerste verzoek voorgelegd.
 

11             Aansprakelijkheid en verzekering

11.1         De goederen, eigendom van de klant, die zich in de werkplaatsen van Bewel bevinden, zijn gedekt door de brandverzekering van de werkplaatsen van Bewel. De verzekeringspolis zal op eerste verzoek worden voorgelegd.
 
Bewel is enkel tot vergoeding verschuldigd in zoverre aan Bewel zelf enige dekking ingevolge haar lopende verzekeringspolissen wordt verleend, en dit maximaal ten bedrage van de aan haar zelf toegekende vergoeding die wordt uitbetaald met betrekking tot de goederen van de klant.
 
11.2         Bewel is niet aansprakelijk voor en gehouden tot andere immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet-limitatief: gederfde winst, inkomensverlies, schade aan derden en productaansprakelijkheid.
 
11.3         De klant heeft kennis van de doelgroep waarmee Bewel werkt en is op de hoogte van het risico van beschadigingen.
11.4         Bewel is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Bewel is enkel aansprakelijk in geval van eigen opzettelijke fout, bedrog en fraude.
11.5         Bewel is behoudens in geval van opzettelijke fout, bedrog en fraude hoogstens gehouden tot schadevergoeding, van welke aard ook, ten bedrage van maximaal het bedrag van de betrokken levering. Bovendien heeft Bewel steeds de mogelijkheid om de schade zelf te herstellen. Indien de klant de goederen niet heeft aangeboden voor herstel aan Bewel, heeft zij geen recht op vergoeding van de herstelkosten door een derde.
 
11.6         Bewel is niet aansprakelijk en bijgevolg tot geen vrijwaring verplicht voor verborgen gebreken, andere dan veroorzaakt door bedrieglijk opzet, fraude of bedrog. In ieder geval kan Bewel hoogstens gehouden zijn voor geborgen gebreken indien deze zich manifesteren binnen de 6 maanden na levering en voor zover de verborgen gebreken gedetailleerd en per aangetekend schrijven worden gemeld binnen 8 dagen na de kennisname van het gebrek, op straffe van verval. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 

12             Verplichtingen van de klant met betrekking tot de uitvoering van de werken

In de overeenkomst zal worden bepaald welke verplichtingen de klant met betrekking tot de uit te voeren werken zal vervullen, zoals bv. het aanleveren van alle benodigde verpakkingen en materialen voor montage en eindverpakking.
 
Indien Bewel in deze overeenkomst optreedt als “loonverpakker” waarbij de loonverpakker het bedrijf is dat in opdracht van een ander bedrijf producten herpakt, verpakt of ontpakt, maakt de loonverpakking van Bewel een onderdeel uit van de bredere activiteit van loonarbeid voor de klant. Bewel vzw verleent de dienst om de producten te ontpakken, te stockeren, te verpakken of te herverpakken en deze producten te leveren op een bestemming opgegeven door de klant, waarbij de producten nooit eigendom worden van Bewel.
In het kader van het Samenwerkingsakkoord van 4/11/2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval treedt de klant of zijn klant op als verpakkingsverantwoordelijke voor de herbruikbare verpakking, die gebruikt wordt om het product te leveren aan de klant.
Als echter de aangeleverde goederen een buitenlandse oorsprong hebben, treedt Bewel op als verpakkingsverantwoordelijk voor de verpakking die vrijkomt bij het ontpakken van de producten. Opdat Bewel aan zijn terugname-en informatieplicht zou kunnen voldoen:
  • Worden de producten enkel aangeleverd in 100% recycleerbare materialen, of materialen die nuttig kunnen worden toegepast
  • Levert de klant vrijwillig ten laatste op 31/01 aan Bewel de volgende gegevens voor de jaarlijkse declaratie per type van primair, secundair of tertiair verpakkingsmateriaal van het voorbije jaar: de productgroep, percentage hiervan uit het buitenland, de totale hoeveelheid hiervan op de Belgische markt gebracht en het totaal aantal verpakkingen hiervan op de Belgische markt gebracht. Tevens wordt een prognose doorgegeven per type van verpakkingsmateriaal van het percentage verpakkingen uit het buitenland en de totale tonnages voor het lopende jaar.
  • Levert de klant, indien het IVCIE hierom vraagt, de nodige bijkomende informatie
  • Indien het verpakkingsdossier voor Bewel omwille van foutieve of niet aangeleverde gegevens van de klant,  niet wordt goedgekeurd zal door Bewel voor elk aangevatte ton verpakkingsafval, die niet binnen het wettelijk kader werd gedeclareerd en/of gerecycleerd, 1000€ worden aangerekend aan de klant.
 
Indien Bewel in deze overeenkomst optreedt als afvalstoffenproducent van niet-gevaarlijke afvalstoffen,  die ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en/of levering van diensten en waarbij Bewel het geproduceerde afval achterlaat op de site van de klant, moet de klant vergund zijn voor het verwijderen of nuttig toepassen van de afvalstoffen of geregistreerd zijn als IHM. In het geval van groenafval, moet de klant vergund zijn voor het verwijderen of nuttig toepassen van het groenafval. Bv. compostering: dan dient de klant in het bezit te zijn van een vergunning, of bij inzameling van het groenafval in een container van de klant, dan dient de klant geregistreerd te zijn als IHM.
De klant dient, bij het afsluiten van de overeenkomst Bewel hieromtrent schriftelijk te verwittigen.
 
Indien Bewel in deze overeenkomst activiteiten/werkzaamheden uitvoert waarbij Bewel in contact kan komen met gevaarlijke producten/gevaarlijke stoffen, of waarbij gevaarlijke stoffen  geproduceerd of uitgestoten worden, dan dient de klant dit voorafgaand te melden en de MSDS-fiche(s) van de gevaarlijke producten voorafgaand aan de uitvoering van de werken over te maken, opdat de gepaste beschermingsmaatregelen tbv mens en milieu kunnen genomen worden.
 
Indien Bewel in deze overeenkomst activiteiten/werkzaamheden uitvoert, of bij verandering in uitvoering van de werkzaamheden,  die mogelijks impact kunnen hebben op de huidige vergunningen, registraties, etc.. dient de klant dit voorafgaand aan Bewel te melden. De nodige documenten hieromtrent worden door de klant overgemaakt.
 
Indien Bewel voor de uitvoering van de werkzaamheden, machines en/of installaties ter beschikking gesteld krijgt van de klant, dient dit opgenomen te worden in de overeenkomst, dienen de machines in orde te zijn aan de huidige wetgevingen. De klant levert op vraag van Bewel de nodige documenten en worden indien nodig verdere afspraken gemaakt inzake onderhoud ervan.
 

13             Schorsing en ontbinding van de overeenkomst

13.1         Bij niet–betaling op de vervaldag, bij wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet–nakoming van zelfs één contractuele verplichting van de klant, behoudt Bewel zich het recht voor om:
  • Hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende bestellingen of opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de klant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht van Bewel om schadevergoeding te vorderen;
  • Hetzij de overeenkomst zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, éénzijdig te ontbinden ten laste van de klant, onverminderd het recht van Bewel om schadevergoeding te vorderen.
In geval van ontbinding ten laste van de klant, dient de klant de uitgevoerde werken en werken in uitvoering integraal te vergoeden. Daarnaast is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de overeengekomen prijs mbt. het resterend deel van de werken, onverminderd het recht voor Bewel om haar werkelijke schade te verhalen op de klant.
 
13.2         Bewel is alleszins gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de klant of de onderlinge vorderingen vervroegd opeisbaar te stellen, bij grove contractuele wanprestatie, faillissement, WCO, collectieve schuldenregeling, in geval van beslag op een deel van het vermogen van de klant of enige andere vorm van samenloop, kennelijk onvermogen, liquiditeitsproblemen, ontbinding of wijziging van de vorm of de inhoud van de vennootschap, aanstelling van een bewindvoerder/bestuurder/mandataris over de klant alsook indien er een substantieel bedrag van de facturen niet-betaald is en/of de betaling gedurende meer dan 2 maanden uitblijft.
 

14             Pand op schuldvorderingen

 
14.1         Door het sluiten van de overeenkomst, geeft de klant al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen en tegoeden tegenover derden, uit welke hoofde ook, in pand ten gunste van Bewel, tot zekerheid van al haar verplichtingen voortvloeiend uit haar overeenkomst(en) met Bewel.
 

15             Conventionele schuldvergelijking

15.1         Op elk ogenblik en zelfs na faillissement van de Klant of een andere vorm van samenloop, insolventieprocedure of beslag op het vermogen van de klant zoals onder andere faillissement, WCO, vereffening, collectieve schuldenregeling,…, heeft schuldvergelijking automatisch plaats tussen alle vorderingen van Bewel op haar Klant enerzijds en alle vorderingen van haar Klant op Bewel anderzijds, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing.
 
Deze schuldvergelijking is ook van toepassing op alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (bijvoorbeeld ook verbrekingsvergoedingen of andere schadevergoedingen) die verschuldigd en/of opeisbaar worden of zullen worden na en/of omwille van de situatie van samenloop en met verval van alle toegestane betalingsfaciliteiten. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden.
 
Bovendien is Bewel in voorkomende gevallen gemachtigd om, in geval de onderlinge vorderingen tussen Bewel en de klant niet liquide, opeisbaar of vervangbaar zijn, deze vorderingen te liquideren of opeisbaar te stellen met het oog op het plaatsvinden van de verrekening.
 
15.2         Schuldvergelijking in de onderlinge verhouding tussen Bewel en de klant blijft mogelijk niettegenstaande enige overdracht door de klant van zijn vorderingen op Bewel.
 
15.3         Alle onderlinge vorderingen van Bewel en de klant worden geacht onderdeel uit te maken van een ondeelbaar geheel en zijn in die optiek onderling samenhangend.
 

16             Diversen

16.1         De nietigheid of onafdwingbaarheid van (een deel van) een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de andere bepalingen met zich mee. Indien (een deel van) een van de bepalingen nietig of onafdwingbaar zou blijken, zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die de bedoeling van de partijen het meest benadert.
 
16.2         In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen of onduidelijkheid omtrent de interpretatie van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, primeert naar keuze van Bewel de voor haar meest gunstige en nuttige bepaling of interpretatie van de bepaling.
 

17             Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1         Alle overeenkomsten afgesloten tussen Bewel en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
 
17.2         In geval van betwisting omtrent de overeenkomsten afgesloten tussen Bewel en de klant zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.