Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die aan Bewel VZW worden overgemaakt en worden impliciet aanvaard ingevolge het loutere feit van het plaatsen van een bestelling. Iedere afwijkende of strijdige bepaling met deze verkoopsvoorwaarden is slechts tegenstelbaar, zelfs indien deze op de bestelbon van de koper worden vermeld, na schriftelijke bevestiging uitgaande van Bewel VZW.

Artikel 2: Bestelling en offertes

De bestellingen dienen noodzakelijk een schriftelijk karakter te kennen , onverminderd de geldigheid van een mondelinge of telefonische bestelling die vervolgens schriftelijk werd bevestigd. Bijgevolg kan Bewel VZW zich enkel geacht verbonden te hebben tot prijzen of eventuele bijkomende bepalingen op bestelbonnen die schriftelijk bevestigd werden.
Bovendien dient elke prijs te worden aangemerkt als de netto prijs, waardoor alle taksen, rechten en kosten ten lasten dienen te vallen van de koper. Iedere bestelling wordt geacht de koper te binden vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling. Bewel VZW wordt geacht verbonden te zijn tot het uitvoeren van een bepaalde bestelling ingevolge de schriftelijke bevestiging van de bestelling.
De offertes kennen een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen te rekenen van de datum van respectievelijke uitgifte van de offerte.

Artikel 3: Betaling

De koper verbindt zich ertoe de facturen ingevolgde de bestellingen geplaatst bij Bewel VZW te betalen binnen een termijn van 30 dagen na de uitgifte van de factuur. De te betalen prijs, zoals overeengekomen middels de schriftelijke bestelling en /of de bevestiging, zal niet meer het voorwerp kunnen vormen van een onderhandeling, zodat ook geen kortingen meer gevorderd kunnen worden.
Wegens de laattijdige betaling van de factuur zullen van rechtswege interesten verschuldigd zijn, begroot op 12 % per jaar. Dit onverminderd het schadebeding, gekoppeld aan elk der facturen afzonderlijk en begroot op 10 % van het bedrag van de factuur, met een minimum van € 25,00.
Bewel VZW behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling uit te stellen of te weigeren indien met betrekking tot voorgaande leveringen, al dan niet in het kader van dezelfde overeenkomsten, de verschuldigde betalingen nog niet werden gedaan.

Artikel 4: Overdracht van eigendom en risico

De eigendom van de goederen wordt geacht over te gaan op het moment van de volledige betaling van de goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst, eventuele kosten en interesten inclusief, waardoor de koper eigenaar wordt van deze goederen vanaf dat moment. Bijgevolg dient ook het risico voor het verlies van de zaak vanaf dit tijdstip toe te behoren aan de koper.
Dit houdt tevens in dat alle aspecten van het transport van de goederen vanaf dit ogenblik, zowel betreffende de initiële leveringen als eventuele terugzendingen, noodzakelijk het risico uitmaken van de koper. De betaling door Bewel VZW van de verzendkosten voor levering doet geenszins afbreuk aan dit voorgaande.

Artikel 5: Levering

De door Bewel VZW meegedeelde leveringstermijnen dienen noodzakelijk te worden beschouwd als louter indicatief. De koper kent niet het recht een vertraging in levering te beantwoorden met een ontbinding van de overeenkomst of enige vordering tot schadevergoeding te ontlenen ingevolge deze vertraging.
De ontvangstneming van de goederen omvat onbetwistbaar de aanvaarding van de geleverde goederen.
De vervoerskosten voor de terugzending van de goederen dienen noodzakelijk ten laste te komen van de afzender van de goederen.
Voor iedere levering of afhaling van goederen die een netto waarde van 100 euro of minder kennen, is de klant 17 euro aan administratiekosten verschuldigd.

Artikel 6: Vrijwaring

Bewel VZW is, op straffe van nietigheid, enkel gehouden tot enige vrijwaring zoals deze uitdrukkelijk wordt gewaarborgd overeenkomstig wettelijke voorschriften.
De aansprakelijkheid van Bewel VZW voor eventuele verborgen gebreken in de door haar geleverde goederen is beperkt tot de gebreken die middels aangetekend schrijven binnen de 7 kalenderdagen na leveringsdatum worden meegedeeld.
De koper dient, teneinde gerechtigd te zijn tot enige vrijwaring, middels aangetekend schrijven en op uitvoerige en gedetailleerde wijze de zichtbare gebreken te omschrijven op de afleveringsbons die mee werden overgemaakt met de goederen. Vervolgens dient de koper hiervan een exemplaar over te maken aan Bewel VZW.
Omtrent voormelde verplichtingen aangaande de vrijwaring kan generlei voorbehoud geformuleerd, worden, waardoor een algemeen voorbehoud uitgaande van een partij geenszins als tegenstelbaar kan worden beschouwd aan Bewel VZW.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Onverminderd de overgang van het risico naar de koper zoals uiteengezet onder artikel 4, zijn de goederen, eigendom van de koper, verzekerd met betrekking tot de gevolgen van brand in de werkplaatsen van Bewel VZW. Bewel VZW kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke onrechtstreekse gevolgen zoals winstderving die volgt uit deze goederen. De aansprakelijkheid van Bewel VZW kan bovendien enkel in het gedrag komen in zoverre Bewel VZW zelf enige dekking ingevolge de ten aanzien van haar lopende verzekeringspolissen wordt verleend.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het arrondissement Hasselt.
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.